Limitele Economiei Globalizate

 Constatări care permit înţelegerea contextului global contemporan.

1. Globalizarea este un proces la scară planetară, declansat din initiativa unor Grupuri de Avangardă (oameni şi/sau state) care « POATE SA SATISFACA NEVOILE REALE SAU INVENTATE » NUMAI A UNEI PARTI din fiecare « entitate » situată pe direcţia de dezvoltare a Procesului globalizarii. «Vizibilitatea Procesului» este realizată prin «economia globalizată» care marchează «standarde».

2. Vom retine ca lumea contemporana include doua componente globale:                                      A. COMPONENTE INTEGRABILE in economia globalizata de care are nevoie INDISPENSABILA :resurse umane si resurse naturale .                                                                            B.COMPONENTE NEINTEGRABILE in economia globalizata in care vom include ce nu s-a inclus la capitolul  A.                                                                                                                              Oricare Potenţial pentru Dezvoltare, presupune existenţa :                                                       -Suportului pentru Dezvoltare (terenuri),                                                                                  -know-how-ului adecvat scopului Dezvoltării (economice sau sociale),                                               -resurselor umane pregătite anterior introducerii lor în Proiectele de Dezvoltare                    -capitalului financiar necesar:                                                                                                    01. Pentru implementarea Proiectelor de Dezoltare,                                                                    02. Pentru realizarea primului circuit Bani-Marfă-Bani,                                                                  03. Pentru acoperirea riscurilor inerente unei economii de piaţă concurenţiale.

Persoanele / entităţile economice / sociale / statele care îşi propun să realizeze DEZVOLTAREA, trebuie să deţină integral controlul asupra componentelor Potenţialului Necesar, altfel riscă , SĂ SE BLOCHEZE şi să piardă“tot ce au cheltuit, fără să ajungă la rezultatele proiectate”. Oricine îşi propune să amorseze Procese de Dezvoltare Economică individuală/locală/regională trebuie să se raporteze la durabilitatea rezultatelor acestora, aşa cum este definită de Carta de la Rio, prin obiectivele Agendei XX I. Specialistul care îşi propune să realizeze proiecte care definesc un proces de Dezvoltare Economică şi Socială Durabilă, trebuie să deţină cunoaşterea necesară despre contextul local, regional şi mondial , despre tendinţe şi cutume. Preluarea unor Modele Tradiţionale din economia globalizată, fără a se discerne « impactul implementării acestora în Zona NEINTEGRABILELOR », fără să se evalueze corect capacitatea locală de asimilare a mecanismelor care le fac să funcţioneze, poate fi echivalată cu « o aventură a cunoaşterii » , fără şanse de reuşită, pentru cei care « au copiat » fără să inţeleagă, materializată în piereri de timp şi resurse.

Dezvoltarea Economică şi Socială este Durabilă, dacă Proiectele care o definesc, sunt legate de nevoi durabile (hrană, locuinţă, îmbrăcăminte sănatoase sunt nevoi eterne), si sunt necesare (pentru că fără ele viaţa este în suferinţă, rezolvă nevoile reale nu pe cele inventate. Specialistul capabil să realizeze Proiecte Viabile, trebuie sa prezinte cunoasterea sa sub formă de :

-Modele Replicabile Integrabile în Structuri Economice Integrate, (specifice segmentului definit ca INTEGRABIL în economia globalizată), sau

-Module Replicabile Integrabile în Structuri Socio-Economice Integrate, (specifice segmentului definit ca NEINTEGRABIL în economia globalizată).

Dezvoltarea, (ca Proces continuu, emergent caracteristic societăţii moderne) se derulează prin Modele Economice şi Sociale Tradiţionale, acceptate de cetăţeni. Creativitatea şi presiunea concurenţială produce în acelaşi timp Modele Noi, care iniţial reprezintă Alternative şi funcţionează în paralel cu modelele tradiţionale.În timp, ele se pot substitui sau dispare. Transferul fără discernământ al unor Modele Tradiţionale din zona INTEGRABILELOR în cea a NEINTEGRABILELOR, poate produce “eşecuri”, reflectate în costuri financiare/sociale şi respingere

Care sunt componentele INTEGRABILELOR ?.

-Resurse umane tranziente                                                                                                   (super specialişti, specialişti pe segmente înguste, forţă de muncă tânară),

-Resurse naturale(dacă există infrastructura şi utilităţile necesare pentru a fi exploatate

rapid).

-Suportul Potenţialului pentru dezvoltare (dacă este situat pe direcţia de extindere a globalizării).

-Know-how global şi specific.

-Capitalul financiar necesar.

-Consumatorii produselor economiei globalizate (integraţi şi neintegraţi în economia globalizată)

Care sunt componentele NEINTEGRABILELOR ?.

Consumatori care “nu ajung direct ” la produsele economiei globalizate victimele intermediarilor”

Resurse umane «captive în zonele NEINTEGRABILE» (super specialişti, specialişti pe segmente înguste, forţă de muncă foarte tînară, muncitori necalificaţi neintegrabili din cauza vârstei, calificării, etc. )

Know-how global şi specific, cu accent pe tradiţional. Capitalul financiar limitat/incomplet. Firme mici care nu îndeplinesc condiţiile impuse de economia globalizată. Resurse naturale situate în zone greu accesibile. Zone în care Suportul Potenţialului pentru dezvoltare este situat în tari « nesigure », cu incompatibilităţi instituţionale etc. Infracţionalitatea, corupţia, săracia. Oricare persoană interesată de viitor (al său, al familiei, al comunităţii, al regiunii, al ţării) trebuie să Identifice cu exactitate CĂRUI SEGMENT ÎI APARŢINE(fizic, social, profesional). Atât Integrabilele cât şi Neintegrabilele, au Pachete de Nevoi Globale şi Pachete de Nevoi Specifice. Nevoile nerezolvate LA TIMP, devin NEVOI STRINGENTE şi afecteaza major calitatea vieţii cetatenilor.  COMPONENTE NEINTEGRABILE EXISTĂ ATÂT ÎN STATELE DEJA INTEGRATE CÂT ŞI ÎN STATELE ULTERIOR INTEGRATE.

Concluzii.

1. Dacă acceptăm teza ca:globalizarea este un Proces Obiectiv specific generaţiilor actuale”, care îşi propune să conserve viaţa pe planeta albastră, trebuie constatat că spaţiul globalizat ARE  NEVOIE DE EXTINDERE CONTINUĂ.

2. Pretendenţii la integrare sau “ultimii integraţi”, au o Problemă stringentă pentru găsirea unor Soluţii Alternative Viabile de Dezvoltare, care obligă la definirea PRIN CERCETARE EXPERIMENTALA APLICATIVĂ a unor MODELE NOI şi omologarea Acestor Modele ca Soluţii pentru D.E.S. – D.A..

3. Oricare tânar al României de azi, trebuie să evalueze corect potenţialul său de integrare în economia globalizată, şi să îşi pregătească Soluţii Alternative de Rezervă, pentru cazul în care rămâne/ajunge în zona NEINTEGRABILELOR: Aceasta se poate face prin « Programe de Pregătire Profesională Practică”-P.P.P.P., în paralel cu pregătirea teoretică atât la nivel mediu cât şi superior, în cadrul unor Programe de Formare Continuă.

4. Pachetul de Nevoi Stringente ale componentelor NEINTEGRABILE în economia globalizată trebuie rezolvat de populaţiile captive, prin efort propriu şi cooperare cu Instituţiile statului. Costurile sociale, materiale şi financiare pot fi reduse numai dacă, ELITELE COMUNITĂŢILOR DIN ZONELE NEINTEGRABILE(morale, tehnice şi economice), îşi unesc eforturile prin PARTENERIATE pentru susţinerea iniţiativelor creative. Constatări ale media care permit înţelegerea contextului naţional/românesc. În România anului 2009, nu există economie funcţională de piaţă (M. Isarescu : guvernatorul BNR). În România nu s-a realizat în 20 de ani Tranziţia spre statul de drept, Instituţiile naţionale nu sunt compatibile cu cele ale U.E, Învăţământul nu crează specialişti, fiind pe ultimul loc in U.E. (T. Basescu : preşedintele României). Justiţia este controlată de Grupuri de interese care acţionează ocult (consens media, Instituţii UE). România a rămas cu o singură Bancă cu extindere in toata tara (CEC). România nu mai controlează niciuna dintre resursele naturale importante. Clasa Politică este profund coruptă şi are nevoie de reformare morală. Parlamentul modifică Legi şi / sau dă legi, care favorizează Grupurile de interese care controlează bunul/banul public. Economia nu funcţionează, transnaţionalele produc şomeri care « trec în asistenţa statului », capitalul autohton « atât cât este » este angrenat în principal în speculaţii financiare/imobiliare.

Gradul de sărăcire a populaţiei creşte datorită reducerii veniturilor angajaţilor şi a numărului mare de « reveniţi acasă » de pe piaţa muncii euro-atlantică. Plaja de riscuri pentru 2009-2012. Anul 2009 (an electoral) şi anul 2010, (an în care se estimează ca România va prelua şocul maxim al crizei economiei globalizate), prezintă riscuri majore pentru cetăţenii României, dar mai ales pentru :

- tinerii întorşi de pe piaţa muncii euro-atlantice, pentru care Guvernul nu are Soluţii de absorbţie.

- categoriile sociale cu venituri mici, care vor deveni şi mai sărace,

- pensionarii care nu pot să realizeze venituri suplimentare, nu au sprijinul copiilor, vor fi incapabili să achite facturile pentru serviciile care le asigură un trai decent..

Se estimează că Asistenţa Socială de stat, va fi incapabilă să asigure protecţia socială, pentru un numar din ce în ce mai mare de asistaţi sociali, produşi de transnaţionalele în recesiune. Plata salariilor profesorilor/medicilor se va face din ce în ce mai greu, pe masură ce veniturile Administraţiilor Locale se vor diminua datorită creşterii şomajului.

RISCUL MAXIM îl reprezintă pentru cetăţenii României, posibila incapacitate de plată a salariilor din Instituţiile publice şi/sau a Pensiilor. Această situaţie poate genera o reală revoltă socială, împotriva îmbogăţiţilor fără ajusta cauză, a fraudatorilor bunului/banului public. Ce şanse au antreprenorii/investitorii mici, neintegrabili în economia globalizată:

1. Dacă au o firmă mică independentă şi nu îndeplineşte normele de calitate ISO inclusiv cele de mediu, nu are acces la super market , nu poate realiza distribuţia si desfacerea, nu are acces la Fonduri europene pentru modernizare. Este expus la blocaj şi radiere/desfiinţare.

2. Daca au o firmă mică, independentă, îndeplineşte normele de calitate ISO inclusiv cele de mediu, nu poate concura licitatorii puternici, trebuie să accepte subcontractarea şi implicit, preţuri mici care îi limiteaza dezvoltarea. Nu poate asigura cofinanţarea la eventuale proiecte finanţate din fonduri UE. Nu poate concura produsele similare din UE, care de regulă sunt subvenţionate. Este expus existenţei de azi pe mâine sau falimentului.

3. Dacă este producator agricol mic, fără alte surse de venituri certe, are şanse minime pentru a accesa Fonduri Europene în vederea retehnologizării/modernizării, deoarece cofinanţarea din credite bancare implică fluxuri de numerar pozitive lunare, care să permită achitarea lunară a ratelor şi dobânzilor, cunoscut fiind faptul că ciclurile de producţie anuale au maxim 2 vârfuri de încăsari de cash-flow. Este expus blocajului şi limitarea la producţia pentru consum propriu.

4. Dacă este prestator de servicii în turismul alternativ clasificat/autorizat, (găzduire la locuitor, turism rural), sau turism clasic, este dependent capacitatea clienţilor de a plăti,  de sezonul de turism (2 luni pe an) şi de costul utilităţilor, taxelor şi impozitelor. Este cunoscut că, fluxul de turişti se diminuează semnificativ în perioada de criză economică. Dacă are credite bancare şi nu are alte surse de venituri, este expus riscului executărilor silite şi/sau intrarea în starea de insolvenţă. Este condamnat la neprofitabilitate şi faliment. Investiţiile lor vor fi preluate de alţii. Ce şanse au tinerii neintegraţi în economia globalizată de a îşi « creea » un loc de muncă, Şansele acestor tineri sunt legate de capacitatea elitelor locale morale/politice/economice, de a pune în funcţiune Modele Economice şi Sociale Alternative, care răspund urmatoarelor imperative :

1. Fără Bănci şi fără credite cu dobândă.                                                                                      2. Fără intermediari nenecesari.                                                                                                  3. Fără riscuri necontrolate (negarantate).                                                                                       4. Fără participarea directă a statului.

(statul trebuie să fie Partener şi să garanteze respectarea Legislaţiei în vigoare).

Aceste Modele trebuie :

1. Să preia şi să conserve tradiţiile locale, în limitele legislaţiei de referinţă.                                        2. Să se bazeze pe solidaritate prin cooperare « fără limite ».                                                         3. Să valorifice « pe loc » Potenţialul Local de Resurse, căruia să îi adaoge maxim de valoare.          4. Să selecteze  ceea ce « este necesar », şi să renunţe la ceea ce « este nenecesar ».                  5. Să protejeze familia, patrimoniul natural şi moştenirea vie pentru generaţiile viitoare.

6. Să controleze poluarea de orice fel (a mediului natural, a culturii, a tradiţiilor).

SOLUŢII ALTERNATIVE VIABILE.

Autorii precizează din start că, Studiul, Soluţiile, Proiectele propuse, nu repezintă « un panaceu   universal » pentru diversitatea problematicii. Studiul, Soluţiile, Proiectele propuse, se referă la Grupuri Ţintă « care îndeplinesc un Pachet de condiţii ». Rezultatele scontate se pot realiza dacă resurselor umane implicate, li se asigură pregătirea profesională practică necesară,  înainte de introducerea lor în activităţile prevazute de Proiecte.

Rezultatele proiectate sunt garantate dacă :

-echipa de management a Proiectului Global Integrat, utilizează corect Pachetul de Mecanisme nominalizat la fila……..

-toţi partenerii integraţi, implementatori şi beneficiarii îşi garantează participarea la Proiecte, conform Manuale de Operare.

-Statul garantează funcţionarea Instituţiilor sale.

GRUPURI ŢINTĂ :

-tineri din mediul rural, specialişti în management integrat, inclusiv cei reveniţi acasă de pe piaţa muncii euro-atlantică.

-tineri din mediu rural/urban, specialişti în construcţii şi meserii conexe, inclusiv cei reveniţi acasă de pe piaţa muncii euro-atlantică, cu nevoi de integrare economică şi socială în comunităţile locale.

-Adulţi de vârsta medie, la vârsta a 3-a şi tineri sub 18 ani, care deţin în mediul rural gospodării ţărăneşti de subzistenţă, capabile de modernizare, sau proprietăţi imobiliare disponibile în mediul urban.

-Categorii sociale cu venituri reduse, pensionari şi adulţi de peste 45 de ani cu nevoi de protecţie socială reală şi asistenţă socială diferenţiată,

care pot achita taxa de abonament pentru Cosuri Alimentare Lunare la adaos 0 (fără intermediari nenecesari) şi costul unor OPŢIUNI speciale,

pentru asistenţă socială privată, la vârsta a 3-a.

1. Pentru micii producători agricoli din mediul rural.

Să se organizeze în asociaţii mici, la nivelul unei comunităţi rurale,

care să realizeze colectarea şi distribuţia fără intermediari nenecesari, la adaos « 0»

în beneficiul unor consumatori privilegiaţi cu potenţial de consum şi de plată garantat,

reprezentaţi printr-o organizaţie asociativă non profit.

Între cele doua asociaţii non profit, trebuie să funcţioneze «precomanda»,

în baza unui contract de asociere în participaţiune garantat.

Proiecte recomandate pentru Amorsarea Dezvoltării Durabile în rural:

« P » – 100 Locuri de Muncă în mediul rural,

pentru gospodăriile ţărăneşti de subzistenţă,

capabile de modernizare şi garantare a participării la proiect.

« P » – 20 Locuinţe cu Destinaţie Socială pentru un Modul de 1.000 pensionari.

« P » – 20 Locuinţe cu destinatie turistică, pentru tineri cu potenţial investiţional.

2. Pentru prestatorii de servicii de turism din mediul rural.

Proiecte pentru schimbarea de destinaţie a pensiunilor/hotelurilor,

de la turism la activităţi specifice prevăzute de Portofoliile de Proiecte care,

condiţionează Amorsarea Dezvoltării Economice şi Sociale, Durabilă Alternativă.

3. Pentru tinerii specialişti în management.

Tinerii manageri trebuie să aplice cunoaşterea specifică pe care o deţin,

pentru implementarea Proiectelor cu finalitate socială de tipul :

« P »-M/1.000 pensionari care asigură Pachete Complete de Servicii.

Serviciul nr. 1.

Coşul Alimentar/nealimentar Lunar la adaos 0.

Serviciul nr. 2.

Coşul de lemne de foc la adaos 0 (acolo unde încalzirea se face cu lemne).

Serviciul nr. 3.

Achizitia unui loc într-o Locuinţă cu destinaţie Socială într-un « S.A.V.E.-S 20 ».

Serviciul nr. 4.

Achiziţia unei Locuinţe cu destinaţie Turistică, într-un « S.A.V.E.-T 20 ».

Serviciul nr. 5.

Transport pe rutele pe care Asociaţia derulează activităţi de transport.

Serviciul nr. 6.

Consultanţa şi Asistenţă Juridică / Socială / în administrarea bunurilor proprii.

Lista nu este limitativă. Pentru fiecare serviciu se percepe o taxă de abonament.

Dicţionar pentru concepte utilizat :

Coş Alimentar/nealimentar Lunar livrat la adaos 0,

este un concept alternativ pentru aprovizionarea cetăţenilor care nu au acces direct,

la producători sau super market, fiind la discreţia intermediarilor nenecesari.

C.A.L. se livrează printr-o reţea distribuţie adaos 0, care percepe o taxa de abonament,

din care se asigură cheltuielile directe legate de achiziţie/transport/livrare.

Adaos 0,

Este un concept tradiţional care se referă la livrări « direct de la producator ».

Este un concept alternativ atunci cand exclude intermediarii nenecesari.

Intermediar nenecesar,

este acel operator economic care se interpune între consumator şi producator,

scumpind nejustificat valoarea produsului/serviciului.

Precomanda,

Este concept tradiţional prin care «un sistem organizaţional de producţie/servicii»

livrează unor beneficiari cunoscuţi produse/servicii pe bază de comenzi ferme.

Este concept alternativ atunci când precomanda este achitată de catre o asociaţie apolitică, neguvernamentală, non profit fiscalizată având capacitatea juridică de a încheia în numele membrilor săi contracte de asociere în participaţiune garantate.

Locuinţă cu destinaţie socială,

Este un concept alternativ care defineste un spaţiu locativ,

destinat unor utilizări sociale în beneficiul unor grupuri organizate.

Exemplu 1.

Reorientarea profesională prin dezvoltarea turismului alternativ (rural, găzduire la locuitor)

s-a făcut pentru mulţi cetăţeni disponibilizaţi din economie,

prin intermediul unor Programe guvernamentale finanţate de Banca Mondială.

Tot sistemul de cazare în reţele clasificate pe « margarete » în mediul rural şi pe « stele » în mediu urban, se confruntă deja cu penuria de clienţi,

care se adaogă faptului că turismul poate fi o sursă complementară de venituri,

pentru că sezoanele turistice nu depăşesc 60 de zile/an.

În prezent în România sunt peste 5,0 mil. de pensionari,

dintre care 3,0 mil. au pensii foarte mici ( în special în mediul rural).

O mare parte dintre aceştia sunt propietari de apartamente în care « se coc vara » şi « se îngrozesc cand vin facturile pentru încălzire iarna ».

O parte dintre aceştia ar prefera să traiască permanent în locaţii atractive,

contra unor taxe care să acopere costurile investitorilor care utilizează aceste Proiecte.

Exemplu 2.

« Satul Agro-turistic de Vacanţă ECO »-S.A.V.E.-S20 este concept alternativ care oferă,

Pensionarului de vârsta a 3-a, un loc unde socializează, este hranit ecologic, este activ.

«Satul Agro-turistic de Vacanţă ECO»-S.A.V.E.-T20 este concept tradiţional,

care oferă Tinerilor posibilitatea achiziţionarii unei locuinţe utilizabile pentru turism.

Solidaritatea Socială pentru un Modul de 1.000 pensionari se realizează prin,

infrastructuri suport care permit cooperarea între Tineri şi Pensionari pentru rezolvarea…..

DESPRE MECANISME ECONOMICO-FINANCIARE

Ce este un Proiect al unei afaceri.

În gandirea multor neiniţiati, Proiectul afacerii se confundă cu afacerea sau şi mai rău,

Proiectul afacerii se confundă cu Proiectele care realizează infrastructura suport a afacerii.

În limbajul curent o parte dintre cei care întocmesc Proiecte de afaceri pentru obţinerea unor finantţăi se auto intitulează « scriitori de proiecte ».

În fapt un Proiect de afacere este « o secţiune la un moment dat printr-o afacere »,

care descrie structuri organizaţionale, tehnologii, rezultatele scontate şi Moduri de operare.

Ceea ce garantează obţinerea rezultatelor planificate prin Proiecte,

sunt Mecanismele Economico-Financiare care reprezintă Know-How-ul global şi specific,

utilizat de către autorii Proiectului afacerii, pentru « construcţia afacerii ».

Know-How-ul este reprezentat de un Pachet coerent de Reguli şi Proceduri pe care,

implementatorii trebuie să le cunoască înainte de a începe afacerea propriuzisă şi să le aplice.

Un Proiect de afacere poate deveni «o afacere» daca el este transpus într-un Plan al Afacerii,

Evoluţia în timp a afacerii, în functie de evoluţia factorilor de risc inerenţi economiei de piaţă, poate fi urmărită prin intermediul studiului de fezabilitate al afacerii.

Determinant pentru obţinerea Rezultatelor Proiectate este Modul în care se realizează,

Urmărirea Rezultatelor de catre echipa de management.

Autorii documentaţiei prezente utilizează următoarele Mecanisme :

1. Mecanism pentru stabilirea capabilităţii solicitanţilor de a fi integraţi în Proiecte.

2. Mecanism pentru crearea de Locuri de Muncă prin firme familiale mici, flexibile organizate pe suportul proprietăţilor mici din mediul rural şi a celor similare din mediu urban.

3. Mecanism pentru garantarea capitalurilor mici angajate pentru realizarea Proiectelor.

4. Mecanism de protecţie a Proiectelor, împotriva fraudatorilor şi a corupţilor.

Pentru obţinerea sinergiei financiare, autorii utilizează scheme organizaţionale ,

care permit « intersectarea fluxurilor financiare » pe termen scurt.

Prin sinergie financiară se va înţelege,

cresterea capitalului circulant în progresie geometrică.

Cum poate fi crescut gradul de integrare în economia globalizată, acolo unde trăim,

prin Soluţii Viabile Alternative.

Limitele Economiei Globalizate(descarcă de aici)